આઈ ટી આઈ વિધ્યાર્થી માટે એક સારી તક સરકારી નોકરીની 

પદ નું નામ 

વારેમેન, કોપા, હેલ્થ સેનેટરીઇન્સ્પેકટર 

કુલ પદ

જુદા જુદા 

સ્ટાર્ટિંગ તારીખ 

07-ફેબ્રુવારી 2023

લાસ્ટ તારીખ 

22-ફેબ્રુવારી 2023

કેટલા વર્ષ 

18 થી 35 વર્ષ 

કેટલી યોગ્યતા

આઈ ટી આઈ પાસ 

પગાર ધોરણ 

નોટિફિકેશન જોઈ લો 

બોટાદ નગરપાલિકા ભર્તી ની વધારે માહિતી માટે અહીં કિલિક કરો